Language

חיפוש נכסים

חדשות

הצטרפות להתאחדות בעלי משרדי תיווך עצמאיים בישראל

"אלי בר" הינו חבר בהתאחדות בעלי משרדי התיווך העצמאיים בישראל שהוקמה בשנת 2010.

תיקון לחוק מיסוי מקרקעין

לאחרונה אישרה הכנסת תיקונים שונים לחוק מיסוי מקרקעין שעשוייה להיות להם משמעות רבה עבור לקוחות. חוק מיסוי מקרקעין (הגדלת ההיצע של דירות מגורים-הוראות שעה) התשע"א-2011 כולל בתוכו מספר תיקונים שמטרתם לגרום להגדלת היצע הדירות בשוק.

אושרו מדרגות מס הרכישה: פטור ממס לדירה עד 1.35 מיליון שקל 12:08 | 08.2.2011 רז סמולסקי

ועדת הכספים של הכנסת אישרה היום פה אחד את הצעת החוק להקלת מס רכישה בדירה ראשונה, העלאת מס הרכישה על דירות להשקעה ופטור ממס שבח לגבי מכירת דירות להשקעה.
  • 1
  • »|